ยินดีต้อนรับสู่บริการเครือข่ายไร้สาย KUWiN


      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดให้บริการ ไวร์เลสแลนอย่างเป็นทางการ ให้กับนิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยในชื่อโครงการ KUWiN (Kasetsart University Wireless Network) เพื่อสนับสนุนนโยบาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้กับนิสิตและบุคคลากรได้ใช้คอมพิวเตอร์ กับระบบเครือข่ายมากขึ้น

การเชื่อมต่อ KUWiN ของคุณ
สถานะเครือข่ายไร้สาย ณ ปัจจุบัน
 จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ทั้งหมด 1409
 จำนวนแอ็คเซ็สพอยต์ที่ขัดข้อง 26
 จำนวนผู้ใช้งาน 2,314
 สถานะ Radius[wlc-1]: Up
 สถานะ Radius[wlc-2]: Up
 สถานะ Radius[wlc-3]: Up
 สถานะ Radius[wlc-4]: Up
  สถานะ DHCP[WLAN] KUwin Up

 พื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย

จำนวนแอคเซสพอยต์ในแต่ละปีงบประมาณ
ปีงบประมาณที่ จำนวน AP เติบโต %
ณ ปัจจุบัน 1,409
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 1,274 25 %
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 1,017 35 %
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 752 89 %
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 397 0 %